hungarian.gif english.gif portuguese.gif russian.gif spanish.gif

O mnie

Witaj

Nazywam siê Mihaly Ando i jak sam widzisz jestem kolekcjonerem podstawek.

Z faktu, ¿e jestem Wêgrem to wiêkszo¶æ mojego zbioru stanowi± podstawki wêgierskie. Zajmujê siê komputerami i programowaniem. Stworzy³em tê stronê w czasie 9 miesiêcznego pobytu w CERN w Szwajcarii Mam nadziejê, ¿e spodoba siê Wam moja strona – je¶li macie jakie¶ pytania to skontaktujcie siê ze mn±!

Je¶li macie podstawki, których nie znale¼li¶cie na mojej stronie by³bym bardzo Wam wdziêczny je¶li przes³aliby¶cie mi je.

Dziêki Misi